POUČENÍ

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“)

 

realizované ze strany společnosti:

BEZ PROVIZE s.r.o., provozovatel služby „Snadné reality“, www.snadnereality.cz,

se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, IČO: 292 01 225, DIČ: CZ 292 01 225,

zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65264,

tel.: 777 511 115, e-mail: info@snadnereality.cz

a

samostatný a nezávislý agent podnikající pod obchodní značkou „Snadné reality“ uvedený ve Zprostředkovatelské smlouvě

číslo garančního účtu pro správu depozita: 2111405552/2700, vedený u: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

(dále vystupují nedělitelně a nerozlučně společně jen jako „Zprostředkovatel“)

 

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem

(dále jen jako „Zájemce“)

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;
 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu k inzerci);
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) – s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 14 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané – procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve Zprostředkovávané smlouvě), pokud není Zprostředkovatelskou smlouvou sjednáno jinak. V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.
 • Provize bude splatná do 14 dnů po dni, kdy došlo k zprostředkování příležitosti uzavřít kupní smlouvu či smlouvu obdobnou s Kupujícím (tj. smlouvu Cílovovou uzavřenou mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem); je preferován bezhotovostní způsob úhrady Provize na číslo účtu Zprostředkovatele, uvedené v záhlaví Poučení;
 • Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
 • Zájemce se zavazuje nezamlčet před Zprostředkovatelem žádné podstatné skutečnosti, které by mohly ztížit či znemožnit plnění povinností Zprostředkovatele, dále se zavazuje, že bude Zprostředkovatele neprodleně informovat o všech nových skutečnostech, o kterých se dozví a které by mohly mít vliv na plnění povinností Zprostředkovatele dle Zprostředkovatelské smlouvy;
 • V případě, že Nemovitosti spadají do společného jmění manželů nebo jsou ve spoluvlastnictví několika spoluvlastníků, Zájemce prohlašuje, že je Zprostředkovatelskou smlouvu oprávněn uzavřít a jednat i jménem druhého manžela či ostatních spoluvlastníků. Zájemce současně bere na vědomí, že v plném rozsahu odpovídá za případnou škodu, kterou by Zprostředkovateli či třetím osobám způsobil uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů. V případě, kdy Zprostředkovatelskou smlouvu podepisuje jménem Zájemce zcela jiná třetí osoba, je sama tato osoba povinna si před podpisem Smlouvy opatřit souhlas k podpisu Smlouvy a současně bere na vědomí, že v plném rozsahu odpovídá za případnou škodu, kterou by Zprostředkovateli či třetím osobám způsobila uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů.
 • Zájemce je povinen uvést pravdivě veškeré skutečnosti a provést veškeré úkony, které jsou nutné pro budoucí převod vlastnických a nájemních práv, zejména dle ochranného ustanovení k bydlení rodiny (§ 747 a § 748 NOZ). NOZ a bydlení po zániku manželství (§ 766 – 770 NOZ) a ve věci případných předkupních práv a nájemních smluv.
 • Zájemce se zavazuje v případě prodeje nečinit do řádného převodu vlastnického práva k nemovitostem na Kupujícího žádné kroky, které by mohly vést ke ztížení či ke znemožnění uzavření Cílové smlouvy, nebo ke snížení hodnoty Nemovitostí, zejména se zavazuje, že neuzavře žádnou nájemní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvu či obdobnou smlouvu ve prospěch třetí osoby;
 • Zájemce je povinen, v případě, že to vyžaduje zákon, zajistit Průkaz energetické náročnosti (PENB). Ten musí být již součástí inzerce nemovitosti a k nahlédnutí před podpisem kupní smlouvy, předán při podpisu kupní smlouvy. PENB má právo vyžadovat jak nový majitel, tak kontrola.
 • V případě, že Zájemce Zprostředkovateli nedodá Průkaz energetické náročnosti budovy, bere Zájemce na vědomí, že bude u jeho nemovitostí v inzerci uvedena nejhorší třída „G“, tak jak to Zprostředkovateli ukládá zákon (novela zákona č. 406/2000 Sb).
 • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

 

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.  

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

—————————————————————————————————————————

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

 

Adresát: Reality-Point Brno

se sídlem: IBC, Příkop 843/4, 602 00 Brno

e-mail: brno@reality-point.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne … vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. …

 

Vaše jméno a příjmení: …

Vaše adresa: …

Datum: …

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

—————————————————————————————————————————

Zprostředkovatel pro úplnost uvádí, že Zájemce má právo (v případě vzniku sporu se Společností z titulu Zprostředkovatelské smlouvy) navrhnout Zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Zprostředkovatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu Zprostředkovatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění zároveň souhlasí s tím, aby zprostředkovatel zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jeho osobní údaje, v rozsahu nezbytném pro uzavření Zprostředkovatelské smlouvy a v rozsahu nutném pro poskytování služeb v projektu Snadné reality.

V Brně dne 1.1.2015

Bez provize s.r.o.

(Zprostředkovatel)

 

Poslední úprava: 22.6.2015