Od 1. 1. 2016 přichází v platnost nové nařízení vlády, které specifikuje provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nařízení specifikuje vztahy majitele a nájemce, vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu a stanovuje maximální limit nákladů ze strany nájemce.

Běžná údržba bytu

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům.

Drobné opravy bytu

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují:

  • opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a  lišt.
  • opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u  oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu.
  • opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídících jednotek a  spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu.
  • výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt.
  • opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku.
  • opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty.
  • opravy a výměny drobných součástí vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a  přistavěných skříní.
  • opravy a výměny drobných součástí kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a  ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a  rozvodů ústředního topení.
  • další drobné opravy bytu a vybavení či výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí v případě, že náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1.000,- Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy.

Upozornění: Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

Roční limit nákladů

Součet nákladů za drobné opravy v kalendářním roce má nastavený horní limit. Další opravy nad tento limit se již nepovažují za drobné opravy.

Roční limit nákladů na drobné opravy bytu:

100 Kč * m2  podlahové plochy bytu

Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostor, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi a  podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

Celé znění naleznete zde: Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu